Kalmar Asalin

MUTANE DA MATA DA YARA

Harold W. Percival

SASHE NA V

DAGA CIKIN ADAM ZUWA YESU

Yesu, “Mai gabatarda Gobara” don Mutuncin Mahimmanci

Waɗanda zasu san ƙarin game da koyarwar Kirista na farko na iya tuntuɓar "Kiristanci, a cikin ƙarni na Uku na Farko," wanda Ammonius Saccas ya ruwaito.

Daga cikin wadansu abubuwan da Linjila suke da wannan game da zuriyar Yesu da bayyanar shi a matsayin ɗan adam:

Matta, Babi na 1, aya 18: Yanzu haihuwar Yesu Kiristi ta kasance bisa ga wannan hikima: Lokacin da mahaifiyar Maryamu ta kasance ga Yusufu, kafin su taru, an same ta tana da ruhu mai tsarki. (19) Sannan Yusufu mijinta, da yake adali ne, kuma bai yarda ya ba ta babban misalai ba, ya ƙudura niyyar sakin shi a ɓoye. (20) Amma yayin da yake tunani a kan waɗannan abubuwan, sai ga mala'ikan Ubangiji ya bayyana gare shi a cikin mafarki, ya ce, Yusufu, ɗan Dawuda, kada ku ji tsoron kar ku auro matarka Maryamu, gama abin da take cikin ta na da Ruhu Mai Tsarki. (21) Za ta haifi ɗa, za ku raɗa masa suna YESU: Gama zai ceci mutanensa daga zunubansu. (23) Ga shi, budurwa za ta yi juna biyu, za ta haifi ɗa, za su raɗa masa suna Emmanuel, wanda ake fassara shi ne, Allah yana tare da mu. (25) Kuma [Yusufu) bai san ta ba har ta haife ɗa na fari. Ya raɗa masa suna Yesu.

Luka, Babi na 2, aya 46: Kuma ya faru, bayan kwana uku sun same shi a cikin haikali, yana zaune a tsakiyar likitocin, duka suna jinsu, suna kuma yi masu tambayoyi. (47) Duk abin da ya saurare shi sun yi mamakin fahimtarsa ​​da amsoshinsa. (48) Da suka gan shi, suka yi mamaki, mahaifiyarsa kuma ta ce masa, Sonana, me ya sa ka yi mana haka? Ga shi, mahaifinka da ni mun neme ka muna baƙin ciki. (49) Sai ya ce musu, Me ya sa kuka neme ni? Ba ku sani ba cewa lalle ne zan zama sha'anin Ubana? Ba su fahimci maganar da ya yi musu ba. (50) Kuma Yesu ya ƙaru cikin hikima da yanayinsa da yardarsa da Allah da mutane.

Fasali na 3, aya ta 21: Yanzu da aka yi wa mutane duka baftisma, ya faru, cewa Yesu ma yana yin baftisma, yana addu'a, sai aka buɗe sama. (22) Kuma Ruhu Mai-tsarki ya sauko cikin jiki kamar kurciya a kansa, sai aka ji wata murya daga sama, tana cewa, Kai myana ne ƙaunataccen ;ana; A gare ka na ji daɗi. (23) Kuma Yesu da kansa ya fara kusan shekara talatin, kamar yadda ake zaton ɗan Yusufu, ɗan Heli, (24) Wanne ne ɗan Matthat, ɗan Lawi, wasan Melki, ɗan Janna, ɗan Yusufu. . .

Anan a bi dukkan ayoyi daga 25 zuwa 38:

(38). . . ɗan Shitu, ɗan Adam ne, ɗan Allah ne.

Ba zai zama sananne gaɓoɓin jikin mutum wanda Yesu ya rayu ba. Wannan yana yiwuwa wataƙila cewa an rubuta cewa an biya Yahuza dalar 30 na azurfa don gano Yesu daga almajiransa, ta sumbace shi. Amma daga wurare daban-daban na Littafi Mai-Tsarki ya bayyana cewa kalmar YESU ita ce wakiltar mai hankali, Mai-yi, ko ji-da-bege, a cikin kowane jikin mutum, da / ba / jikin ba. Koyaya hakan hakan yana iya zama, rashin haɗaɗɗiyar Yesu kamar son kai-da-ji ya yi tafiya cikin ƙasa cikin jikin ɗan adam a waccan lokacin, kamar dai yadda a yanzu kowane jikin ɗan adam yake da shi a cikin jikin mutum-mai-rai da son rai a cikin jikin mace, ko son kai na hankali-ji a jikin mutum. Kuma in ba tare da wannan sanin kai ba babu wani mutum.

Bambanci tsakanin son zuciyar kamar yadda Yesu a wancan lokacin da kuma sha'awar a jikin mutum ta yau, shi ne cewa Yesu ya san kansa da kansa mai yin Marar abu ne, Kalma, muradin mutum cikin gangar jiki, amma ba wani ɗan adam da ya san / menene / ya kasance, yana bacci ko yana bacci. Bugu da ari, wata manufar zuwan Yesu a wancan lokacin ita ce fada cewa shi madawwamin kansa ne / cikin / kuma ba jikin bane. Kuma musamman ya zo domin ya kafa misali, wato ya zama '' mai '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' game da 'lokacin da mutum ya kamata ya aikata, kuma ya kasance, don ya sami kansa a cikin jiki kuma daga ƙarshe ya sami damar cewa:' Ni da Ubana muke daya ”; wanda ke nufin cewa shi, Yesu, da yake ya san kansa a matsayin Mai yi a jikinsa na zahiri, ta haka ne ya san da dangantakar Sonancinsa kai tsaye ga Ubangijinsa, Allah (Mai Tunan-da-masani) na Murhunniyar Uku.

 

Kusan Shekaru 2000 sun shude tun da Yesu ya yi tafiya duniya cikin jiki na zahiri. Tun daga wannan lokacin ake gina majami'u marasa ma'ana da sunansa. Amma ba a fahimci maganarsa ba. Zai yiwu ba a yi nufin sa ya fahimci sakonsa ba. Tunanin mutum mutum ne wanda dole ne ya kubutar da mutum daga mutuwa; watau mutum ya zama mai lura da kansa, kamar yadda Mai yi yayin da yake cikin jiki - yana san kansa a matsayin dabam da bambanta da yadda yake a zahirin rayuwa - domin ya sami wayewar rai. Tare da gano yesu a cikin jikin mutum, mutum zai iya canza jikin jikinsa na jima'i ya zama jiki mara aure na rayuwa mara mutuwa. Wannan yana faruwa, an tabbatar da abin da ya rage cikin littattafan Sabon Alkawari.

 

A cikin Linjila bisa ga St. John aka ce:

Babi na 1, ayoyi 1 zuwa 5: A farkon akwai Kalma, Kalman nan kuwa tare da Allah yake, Kalman nan kuwa Allah ne. Far 1.1 Shi ne tun fil'azal yake tare da Allah. Dukan abubuwa sun kasance ta gare shi ne. kuma ba tare da shi ba wani abin da aka yi da aka yi. Shi ne rayuwa ta gare shi. 14.6Yah 8.12 Shi ne tushen mutane. Haske na haskakawa cikin duhu; duhun kuwa bai rinjaye shi ba.

Waɗannan maganganu masu ƙima ne. An maimaita su ba iyaka amma babu wanda ya san abin da suke nufi. Suna nufin cewa Yesu, Kalma, ji-ji, ɓangare na ɓangaren Triune kansa, an aiko shi ne a kan manufa zuwa duniya don ba da labarin Yesu, ji-da-kai, da kuma “Allah,” Mai Tunanin Wannan Muryar . Shi, Yesu, da yake ya keɓance da jikinsa, shi ne Haske, amma duhu - waɗanda ba su san haka ba - ba su fahimta da shi ba.

 

Muhimmin batun manufa wanda aka aiko shi, Yesu, zuwa ga duniya shine sanar da cewa wasu kuma zasu iya zama sanannan a matsayin masu aiki a cikin Jikunan Kansu uku, wato, 'ofan kowane ɗayan uba. Wancan a wancan lokacin akwai waɗanda suka fahimta kuma suka bi shi, an nuna su a aya ta 12:

Amma duk wadanda suka karbe shi, a gare su ya ba da ikon zama sonsan Allah, har ma ga waɗanda suka ba da gaskiya ga sunansa: (13) Waɗanda aka haifa, ba na jini ba, ko na nufin nama ko na mutum. nufin mutum, amma na Allah.

Amma babu abin da aka ji game da waɗannan a cikin Linjila. Dole ne bishara su fada wa mutane gabaɗaya, amma waɗanda suke so su fi abin da aka faɗa musu a bainar jama'a, sun neme shi, kamar yadda Nikodimus ya neme shi da dare; kuma waɗanda suka neme shi kuma suke son zama ofa ofan “alloli” nasu sun sami koyarwar da ba za a iya ba taron ba. A cikin Yahaya, Babi na 16, aya ta 25, Yesu ya ce:

Na gaya muku zancen nan da karin magana, amma lokaci na zuwa da ba zan ƙara magana da ku da karin magana ba, ni ma zan nuna muku sarai game da Uba.

Wannan zai iya yi ne kawai bayan da ya ishe shi cikakken sani game da kansu a matsayin kasancewarsa Kalma, wanda ya ba su sane da kansu.

Kalma, son-rai, a cikin mutum, shi ne mafarin dukkan abubuwa, kuma in ba tare da shi ba duniya ba za ta zama kamar yadda take ba. Abin da ɗan adam yake tunani kuma yake yi da sha'awarsa da jin daɗinsa ne zai ƙaddara ƙaddarar ɗan adam.

Yesu ya zo a wani muhimmin lokaci a cikin tarihin ɗan adam, lokacin da wasu zasu iya ba da koyarwarsa kuma su fahimta, don ƙoƙarin juyar da tunanin mutum daga yaƙi da hallaka zuwa rayuwa ta rashin hankali. A cikin wannan ya kasance mai gabatarwa don koyarwa, bayyanawa, nuna, da kuma nunawa ta hanyar misalin mutum yadda zai mutu da jikinsa na zahiri, ta yadda, kamar yadda ya fadawa wadanda ya bar wa: Duk inda nake, ku ma ku kasance.

Bayan bayyana a tsakanin likitoci a cikin haikali lokacin da yake 12, ba a jin komi game da shi har sai ya bayyana lokacin da yake kusan shekaru 30, a Kogin Urdun, wanda Yahaya yayi masa baftisma. Ganawar ta zamani ne na shekaru goma sha takwas na shiri a cikin ɓoye, a cikin abin da ya yi shirye don lalata jikinsa na zahiri. An bayyana a cikin:

Matta, Babi na 3, aya 16: Kuma Yesu, lokacin da aka yi masa baftisma, ya hau kai tsaye daga cikin ruwa: ga kuwa, sama ta buɗe masa, ya ga Ruhun Allah yana saukowa kamar kurciya, yana haskakawa kan masa: (17) sai ga wata murya daga sama, tana cewa, Wannan shi ne belovedana ƙaunataccena, wanda nake farin ciki da shi sosai.

Wannan ya nuna cewa shi ne Yesu, Kristi. Kamar yadda Yesu, da Kristi, ya kasance tare da Allah. watau mai yin aikin ya kasance tare da Mai tunani, masani, Allahnsa wanda babu makawa sai ya zazzage jikin sa ya kuma sadaukar da shi ga aikin a matsayin '' Mai Wa'azin '' kuma ya kasance daga cikin umarnin Melchisedec, firist na Allah Maɗaukaki.

Ibraniyawa, babi na 7, aya ta 15: Kuma har yanzu ya bayyana sarai: domin cewa bayan misalin Melchisedec akwai wani firist ya tashe, (16) Wanene aka sanya shi, ba bisa ka'idar dokar yardar ba, amma bayan ikon m rayuwa. (17) Gama ya yi shaida, Kai firist ne har abada bisa ga umarnin Melchisedec. (24) Amma wannan mutumin, saboda ya dawwama koyaushe, yana da firist mai canzawa. Fasali na 9, aya ta 11: Amma kasancewar anzo da Kristi babban firist na kyawawan abubuwa masu zuwa, ta mazauni mafi girma da kamala, ba a sa da hannu ba, wannan shine, ba na wannan ginin ba.

Abubuwan farko da Yesu ya bari sune alamu kawai waɗanda ke nuna hanya zuwa nau'in rayuwar ciki wanda dole ne a rayu don sanin kuma shiga Mulkin Allah. Kamar yadda yake rubuce, lokacin da mutum ya roki Ubangiji, yaushe mulkin sa zai zo? ya amsa: “Idan mutum biyu za su zama ɗaya da abin da yake da kamar abin da yake cikin; da namiji tare da mace, ba namiji ko mace. ”Wannan na nufin cewa sha'awar da jin haka ba zai kasance da daidaituwa ba a cikin jikin mutum da sha'awar fifita shi a cikin jikin mace kuma yana jin ya mamaye jikin mace, amma za a cakuda shi da daidaita da kuma aure cikin jima'i, marar mutuwa, cikakke jikin rai madawwami - haikali na biyu - kowanne a matsayin Mai-Yiwa-Mai-sani, Muryar Talatacce cikakke, a cikin Mulkin Dawwama.


Yawancin abin da ba shi da farin ciki wanda ya kasance yawancin ɗan adam na kusan 2000 shekaru yana fara kai tsaye daga ɓargaren tunanin mutane saboda koyarwar kuskure game da ma'anar “Trinity.” Kyakkyawan ma'anar wannan ya haifar da sauye-sauye, canje-canje, ƙari, da sharewa da aka yi a cikin kayan asalin kayan. Saboda wa ɗ annan dalilai ba za a dogara da sashin na Littafi Mai Tsarki ba kamar yadda ba a iya karanta su ba kuma bisa tushen asalin. Yawancin canje-canjen sun dogara da ƙoƙarin bayyana "Trinity" kamar yadda mutum uku a cikin ɗaya, a matsayin Allah ɗaya na Duniya - duk da haka, kawai ga waɗanda suke cikin ikilisiyar da aka ba da. Wasu mutane za su gane cewa babu wani Allah na kowa, sai dai kuma akwai wani Allah da yake magana a cikin mutane - kamar yadda kowannensu zai iya ba da shaida wanda zai saurari Mai tunani-masanin Murhunniyar Muryarku wanda yake magana a cikin zuciyarsa. kamar yadda lamirinsa. Za a iya fahimtar hakan sosai idan ɗan adam yasan yadda ake tuntuɓar “lamirinsa” da al'ada. Daga nan ya iya gane cewa shi sigar mai aiki ne na Triune Self-kamar yadda aka nuna a wadannan shafukan kuma, daki daki daki, a Tunanin da Ƙaddara.


Bari mai karatu ya gane cewa jikin Yesu marar mutuwa ya fi gaban yiwuwar wahala ta zahiri, kuma, kamar yadda Doer-Thinker-Masanin abubuwansa na Turanci kansa cikakke, ya shiga yanayin farin ciki nesa da tunanin kowane tunanin ɗan adam.

Hakanan shine makomar mai karatu, domin nan ba da jimawa ba ko ya makara dole ne, kuma a karshe zai, ya zabi hanya ta farko akan Hanya mafi girma zuwa ga Rashin Takaici.